ERP systémy ve výrobní společnosti v praxi

ERP SYSTÉMY VE VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI V PRAXI - Případové studie
Publikováno 26.9. v časopisu Computer, příloha Connect! , strana 56.

Nasazení ERP systémů ve výrobní společnosti z praxe

S ERP (Enterprise Resource Planning) systémy se každý z nás potkává denně, jen o tom mnohdy neví. Podívejme se na ERP podrobněji z pohledu uživatelů výrobních podniků a ukažme si na konkrétních příkladech, jak lze ERP systém v takovém podniku implementovat.

Moderní ERP systém je dnes páteří informačního systému každé komerční organizace. Integruje a automatizuje všechny hlavní podnikové procesy a umožňuje sdílení informací napříč celým podnikem. Základem ERP systému je relační databáze, ve které jsou uložena veškerá data tak, aby se omezily duplicity a byla zajištěna jejich vzájemná konzistence. Cílem ERP systémů je zvyšovat efektivitu řízení podniku a tím i jeho konkurenceschopnost. Lze říci, že v současné době je již nasazení ERP systému pro většinu podniků nutností a nezbytným předpokladem úspěchu na trhu.

V současné době ve výrobních podnicích převládá on-premise nasazení ERP systémů, přestože se postupně významně snížil počet zaměstnanců v úsecích IT. Podniky jsou tak závislejší na externích dodavatelích či poradenských firmách, což může mít negativní důsledky na kvalitu a efektivitu využívání ERP systémů a jejich další rozvoj. Zejména menší firmy bez vlastní IT podpory jsou v takovém případě náchylnější k neřízenému nasazení ERP systému, případně více či méně podléhají externím vlivům různých konzultačních firem.

ERP systém umožňuje sledovat náklady spojení s výrobou zboží 

Hlavní požadavky výrobních podniků na ERP systém zahrnují pokrytí procesů obvyklých i v jiných typech komerčních společností, jako jsou např. obchodní procesy, logistické procesy a procesy související s řízením financí. Nicméně hlavní důraz je v podnicích tohoto typu kladen zejména na pokrytí procesů souvisejících s výrobní činností a s plánováním. Jedná se zejména o možnosti podrobné přípravy výrobních podkladů a sledování výrobních zakázek tak, aby bylo možné co nejpřesněji sledovat náklady spojené s výrobou zboží. Plánování zajišťuje rovnováhu mezi požadavky obchodu a dodávkami z výroby a zásobování. Detailní výrobní rozvrh umožňuje vytvořit harmonogram výroby se zohledněním kapacitních či materiálových omezení a upozornit s předstihem na případné kolize v termínech dodávek.

Další specifické požadavky výrobních podniků na ERP systémy vycházejí z jejich obchodního zaměření. Zde se projevují vlivy opakovatelnosti výroby, rozlišuje se diskrétní či procesní charakter výroby a ostatní specifika odvozená např. od výrobní technologie. Větší podniky a podniky se složitou holdingovou strukturou upřednostňují komplexní ERP systémy s podrobným členěním procesů do dílčích úloh, se sofistikovaným workflow a rozsáhlými BI nadstavbami. Menší výrobní firmy naopak dávají přednost jednodušším řešením s možností univerzálního přístupu uživatelů k uceleným úlohám pokrývajícím větší části podnikových procesů. Velikost firmy tak hraje roli při výběru a nasazení ERP systémů.

Dva příklady, dvě rozdílné situace

Jako příklad dvou možných přístupů k nasazení a využití podnikového ERP systému jsem vybral výrobní společnosti ČKD KOMPRESORY, a.s. a RSPM Praha s.r.o.

Obě společnosti jsou zaměřeny na zakázkovou strojírenskou výrobu s velkým podílem úprav finálního produktu podle specifikace zákazníka. Jedná se tedy o podobný typ výroby, rozdíl je především v jejich velikosti. V ČKD KOMPRESORY užívá ERP systém více než 100 současně pracujících uživatelů, v RSPM Praha se jedná o méně než 20 současně pracujících uživatelů. Obě společnosti posuzovaly své požadavky vzhledem k funkčnosti dostupných systémů a v konkurenci jiných možností si vybraly řešení Microsoft Dynamics AX. Jedná se o generické ERP řešení, které je vybaveno rozsáhlou funkčností pokrývající požadavky širokého spektra podniků.

V ČKD KOMPRESORY byl implementací Microsoft Dynamics AX nahrazen starší ERP systém, který již nevyhovoval současným požadavkům. Výběr nového ERP systému byl podložen důkladnou analýzou. Vlastní implementace byla zahájena až po odsouhlasení kompletního projektu, který zahrnoval podrobný výběr standardních funkcí určených pro nasazení i návrh rozsáhlých integrací dalších software používaných v podniku. Do standardního systému Microsoft Dynamics AX byla doplněna vertikální funkčnost pro podnik zabývající se engineeringem. Bylo rozšířeno zejména řízení projektů, které je v ČKD KOMPRESORY základním nástrojem pro sledování a řízení dodávek. Alfou a omegou je controlling, důsledné sledování a vyhodnocování všech vzniklých nákladů. Pro obchodní analýzy a přehledy pro managementy byla zvolena technologie datových kostek OLAP, která je integrována v Microsoft Dynamics AX.

ERP systém pro novou společnost

Druhý příklad, implementace v RSPM Praha ukazuje, jak lze vybudovat ERP systém tzv. „na zelené louce“. Nově založená společnost s programem zavedení výroby speciálních kolejových vozidel pro ruský trh hledala ERP systém, který by jí umožnil efektivně spravovat data výrobních podkladů a řízení zakázek. Vzhledem k úzkému projektovému týmu byla implementace operativnější a požadavky na ERP mohly být konzultovány přímo s koncovými uživateli. Výhodou bylo, že nový ERP systém nemusel navazovat na zaběhnuté podnikové procesy, ale naopak - tyto procesy byly zaváděny podle informačního systému. Implementace byla založena na výběru vhodných šablon zahrnujících potřebnou funkcionalitu ERP systému pro daný typ podniku. Zvolená koncepce byla jednodušší než v ČKD KOMPRESORY. Např. modul řízení projektů byl zaveden v základním nastavení a sledování nákladů se provádí přímo ve finančním modulu bez náročného controllingu. Manažerské řízení se provádí s pomocí nadstavby Atlas, která on-line propojuje systém Microsoft Dynamics AX s nástroji Microsoft Office.

Na první pohled se může zdát, že implementace „na zelené louce“ je snazší záležitostí než nasazení ERP systému v zaběhnuté společnosti. Ve skutečnosti tomu tak není. Firmy zvyklé pracovat s ERP systémem obvykle již mají nastavená interní pravidla řešení většiny možných situací a pro uživatele je přirozené tato pravidla dodržovat. Naopak pro uživatele ve společnostech zvyklých neomezeně improvizovat je sžití s pravidly ERP systému nepoměrně těžší. Využití předem připravených šablon při implementaci umožňuje vést uživatele ověřenou cestou a uvést podnikové procesy do souladu s funkcemi ERP systému.

Výsledek obou implementací ERP v  uvedených příkladech je podobný. Ačkoliv se rozsah prací a velikost společností lišily, zavedení nového ERP systému vedlo ke zvýšení efektivity, sjednocení datové základny a zlepšení řízení podniku. Z uvedených příkladů je zřejmé, že k dosažení cíle vede více cest a pro úspěšné nasazení podnikového ERP systému je mimo pracovního nasazení projektových týmů na obou stranách důležitá zkušenost a oborová znalost dodavatele.


O autorovi: Tomáš Hanáček, obchodní ředitel společnosti Dynamica a. s.