Případová studie ČKD KOMPRESORY

Howden ČKD Compressors

Dynamica a.s. úspěšně zvládla rozsáhlý projekt zavedení komplexního informačního systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti Howden ČKD Compressors (dříve ČKD KOMPRESORY) v plánovaném čase a rozpočtu. Výsledkem je dosažení kvalitativně vyšší úrovně při práci s informacemi a při zpracování dat, což se krátce po náběhu řešení do provozu projevilo i významnými ekonomickými přínosy.

Howden ČKD Compressors je podnik s dlouholetou tradicí, který se specializuje na výrobu kompresorů a elektrických strojů točivých. Jedná se o produkty určené pro využití v metalurgických, chemických a energetických provozech. Vyráběné generátory velkých výkonů jsou určeny pro těžký průmysl a energetiku. Hlavní podnikové procesy pokrývají celý životní cyklus výrobků od jejich vývoje, přes výrobu, montáž až po dlouhodobý servis. Dodávky zákazníkům jsou projektově řízeny.

CKD Kompresory MS Dynamics AX

Před zahájením implementace ČKD KOMPRESORY používaly ERP systém od lokálního výrobce, který již přestal dostačovat potřebám společnosti a jeho další rozvoj neposkytoval záruku dostupnosti moderních IT nástrojů pro práci s informacemi nezbytných pro efektivní řízení podniku. Jedním z hlavních omezení byla i nedostatečná integrace mezi financemi a logistickou a výrobní částí informačního systému, dále potom též absence nástrojů BI pro zavedení kvalitního controllingu.

Cíle projektu

Hlavním cílem společnosti ČKD KOMPRESORY bylo nasazení integrovaného řešení IS pro podnikové procesy zejména v oblastech:

  • Prodej
  • Řízení zákaznických projektů
  • Plánování a řízení výroby v návaznosti na projektové řízení
  • Plánování a řízení servisu
  • Skladové hospodářství
  • Navázání výstupů z konstrukce a TPV
  • Integrace veškerých procesů do finanční oblasti
  • Vytvoření jednotné a ucelené datové základny pro nástroje BI a podnikový controlling
  • Podpora řízení kvality a zajištění stoprocentní identifikace všech vyráběných dílů až do úrovně nákupu

Výběr partnera a řešení

Ve výběrovém řízení zvítězil a jako nejvhodnější platforma pro realizaci řešení byl vybrán software Microsoft Dynamics AX 2009, který splňoval náročné požadavky zákazníka a předčil konkurenční řešení zejména v provázanosti na další aplikace Microsoft a v integračních možnostech.

CKD Kompresory MS Dynamics AX

Jako dodavatel řešení a implementační partner byla vybrána společnost Dynamica, a.s. ČKD KOMPRESORY přesvědčily zejména předchozí zkušenosti členů implementačního týmu z implementací podnikových informačních systémů v prostředí velkých strojírenských podniků a vertikální řešení Microsoft Dynamics AX-Engineering Industry připravené dodavatelem jako rozšíření standardní funkčnosti ERP systému Microsoft Dynamics AX.

Průběh projektu

Implementace zahrnovala kromě běžné funkčnosti podnikového IS též podrobné pokrytí oblasti výroby, plánování, projektového řízení a servisu celkem pro více než 100 současně pracujících uživatelů ČKD KOMPRESORY. Pro oblast BI byly využity nástroje OLAP prostřednictvím SQL Analysis Services a nástroje pro tvorbu sestav SQL Reporting Services.

Oblasti správy nářadí a řízení údržby byla pokryty vertikálním řešení společnosti Dynamica.

Projekt byl zahájen v únoru 2011 provedením důkladné analýzy, na jejímž základě byl vypracován podrobný návrh řešení, který prošel důkladným oponentním řízením v ČKD KOMPRESORY. Vlastní implementace byla zahájena v červnu 2011 a celý informační systém byl uveden do ostrého provozu ke dni  4.1.2012.

Díky důslednému projektovému řízení implementace dle zásad metodiky Microsoft Sure Step byla implementace dokončena v plánovaném termínu a bez překročení rozpočtu.

Výsledek a přínosy implementace

Již samotný postup implementace MS Dynamics AX přinesl ČKD KOMPRESORY optimalizaci velkého množství procesů. Při implementaci se i díky přístupu zákazníka dbalo na to, aby se informační systém za každou cenu nepřizpůsoboval stávajícím procesům ve firmě, ale aby se procesy, pokud to bylo možné, optimalizovaly a bylo využito know-how nového systému. Výsledkem je, že se úpravy řešení mohly zaměřit na oblasti pro zákazníka zásadní, a zároveň byla maximálně využita standardní funkčnost Dynamics AX.

CKD Kompresory MS Dynamics AX

Cílů projektu bylo dosaženo ve všech oblastech. Významné přínosy se projevily například v oblasti projektového řízení, kde se podařilo zajistit jednoznačného přiřazení výdajů, příjmů, položek a činností k příslušnému projektu. Díky systému dimenzí je možné všechny údaje projektu zpracovat nástroji controllingu a finančně vyhodnocovat.

ČKD KOMPRESORY má díky novému IS jednotnou a ucelenou datovou základnu, nad níž jsou využívány nástroje BI a podnikového controllingu. Tyto nástroje jsou průběžně rozšiřovány přímo pracovníky ČKD KOMPRESORY, kteří tak mohou samostatně a bezprostředně reagovat na potřeby managementu společnosti.

Návratnost finanční investice byla původně spočítána na 3 roky. Dle vyjádření managementu společnosti ČKD KOMPRESORY krátce po dokončení projektu je zřejmé, že díky dosažené optimalizaci procesů bude období návratnosti pravděpodobně výrazně nižší.

Tato úspěšná implementace získala Certifikát společnosti Microsoft za implementaci Dynamics AX