Firemní odtučňovací kůra - Šetřete díky štíhlé výrobě

Výrobní podniky se v sílícím konkurenčním prostředí usilovně snaží najít nové odpovědi na stále se opakující otázky: Jak vyrobit kvalitněji? Jak vyrobit dříve? Jak vyrobit s menšími náklady? Zdá se, že tradiční postupy řízení, které se vyvíjely a používaly desítky let, dospěly na hranice svých možností. Je tedy třeba hledat nové cesty. 

Jedním z moderních nástrojů, díky nimž lze zvýšit výkonnost výrobního podniku, je metoda takzvané štíhlé výroby. Název je odvozen z anglického výrazu Lean Manufacturing. V našem regionu jsme se s tímto pojmem začali setkávat na konci devadesátých let v souvislosti s otevřením trhu a příchodem zahraničních investic. Kořeny tohoto způsobu řízení však leží hlouběji a vycházejí z metod implementovaných v poválečné průmyslové výrobě v Japonsku, zejména ve společnosti Toyota.

Hlavním principem řízení štíhlé výroby je identifikace a eliminace všeho zbytečného čili všeho, co nezvyšuje hodnotu finálního výrobku. Současně se za hodnotu považují pouze takové vlastnosti výrobku či služby, které jsou přínosem pro zákazníka a ze které je zákazník ochoten zaplatit.

Je zřejmé, že nástroje řízení podle principů štíhlé výroby nejsou pouhou jednoduchou sadou pravidel. Jde o komplexní pohled na management podniku. Úplná implementace štíhlé výroby spadá do oblasti reengineeringu. Konkrétní nástroje využívané štíhlou výrobou už podporuje řada podnikových informačních systémů, jedním z nich je například Microsoft Dynamics AX.

Tok hodnoty

Základním krokem předcházejícím nasazení nástrojů štíhlé výroby je zmapování toku hodnoty. Jedná se o analýzu stávajícího procesu realizace zakázky s důrazem na identifikaci časů nezbytných pro výrobu, které zvyšují hodnotu výrobku, a časů ostatních, neproduktivních. K neproduktivním časům patří doba skladování materiálů, polotovarů a hotových výrobků, dále časy seřizovací a transportní. Na základě provedené analýzy lze aplikací zásad štíhlé výroby připravit návrh optimalizovaného toku hodnoty. Cílem je zkrácení celého procesu.

Zkrácení času lze dosáhnout kombinací více opatření. Jde jednak o fyzické změny dílčích výrobních toků, jako je například jiné uspořádání výrobních zařízení. Dále jde o změny spočívající především ve výrazném snížení velikostí výrobních dávek, zajištění kontinuálního výrobního toku a přechodu k důslednému řízení „tahem“.

V informačním systému Dynamics AX slouží tok hodnoty také k základnímu finančnímu vyhodnocení štíhlé výroby, a to tak, že se k němu vážou veškeré provedené transakce, které mají svůj obraz v účetní hlavní knize.

Kanban, kam se podíváš

Řízení tahem znamená, že veškeré dodávky uvnitř podniku jsou prováděny výhradně na základě potřeby daného materiálu či polotovaru na určitém pracovišti. Dodávky se realizují pomocí tzv. kanbanů.

Kanban je jedním z hlavních nástrojů řízení štíhlé výroby. Jedná se prakticky o vnitropodnikovou objednávku na výrobu nebo přepravu základní dávky materiálu, polotovaru nebo výrobku. Fyzicky má kanban podobu vytištěného štítku, který se připevní na přepravku s materiálem. Slovo kanban slouží ale i pro označení samotného přepravního boxu.

Spotřebuje-li se na některém pracovišti materiál, obsluha jednoduše odešle kanban na dodávající pracoviště, které připraví další dávku. Zboží se tak nevyrábí zbytečně v předstihu a současně se dá pomocí kanbanů v oběhu zajistit určitá rezerva chránící odebírající pracoviště proti výpadku dodávajícího pracoviště.

Tento jednoduchý způsob řízení lze samozřejmě uplatnit i bez podpory informačního systému a taky tak v praxi dlouho fungoval. Jenže pokud se snižuje velikost výrobních dávek, zvyšuje se samozřejmě počet kanbanů. Navíc fyzické kanbany lze pochopitelně sledovat pouze přímo ve výrobním provozu. Moderní podniky však potřebují zpřístupnit informace širokému okruhu řídících pracovníků a využít je i v jiných oblastech.

Informační systém automatizuje vystavování kanbanů a zpracování na ně navazujících transakcí. Díky řízení oběhu kanbanů s využitím informačního systému má management úplné on-line informace o pohybu zásob a rozpracované výrobě. Velkou výhodu to přináší například obchodnímu úseku, který může bezprostředně po přijetí objednávky potvrdit termíny dodávek zákazníkům - metoda CTP.

Přehled ve výrobě

Informační systém automaticky vystavuje kanbany podle předdefinovaných pravidel. Kanbany mohou být generovány na základě událostí, jako je například nová prodejní objednávka nebo požadavek z výroby. Lze také určit počet kanbanů v oběhu, informační systém následně obnoví kanban okamžitě po jeho spotřebování. V každém případě je nutné zajistit obsluze kvalitní přehled o kanbanech a také o stavu jejich zpracování. Z dnešního pohledu až úsměvně řešila tento problém takzvaná heijunka, používaná stejně jako kanban v japonské Toyotě. Šlo o tabuli, kam se fyzicky vkládaly jednotlivé kanbanové lístky do přihrádek podle výrobků a termínů zpracování.

Z tohoto tradičního nástroje vychází i informační systém, ale umí toho samozřejmě mnohem víc. Především může plánovat kanbany automaticky, a to i ve vazbě na další výrobní souvislosti. Dále může sledovat dostupnou kapacitu zdrojů a přizpůsobit jí plán. A konečně umožňuje efektivně sledovat aktuální stav jednotlivých kanbanů. Od dob klasické heijunky se vše velmi zjednodušilo. Obsluha na grafické plánovací tabuli vidí, co se ve výrobě právě děje a má možnost kdykoli zasáhnout.

Pro obsluhu pracovní buňky je určen ještě jeden důležitý nástroj - kanbanová pracovní deska. Zobrazuje podobné informace jako plánovací tabule, přizpůsobené ovšem pro potřeby operátora. V levé části pracovní plochy vidí operátor jednotlivé kanbany v pořadí podle výrobního plánu. Ikona kanbanového lístku dává informaci o aktuálním stavu rozpracovanosti. V dalších částech pracovní plochy se zobrazují doplňkové informace, jako například přehled vydaného materiálu, pracovní pokyny, indikátor času výrobního cyklu a další. Po označení vybraných kanbanů může operátor evidovat výdej materiálu, zahájení a dokončení výroby. Všechny tyto operace je též možné provádět s využitím čárových kódů na vytištěných kanbanových lístcích. Registrace údajů ve výrobě je skutečně jednoduchá, stačí kliknout.

Kombinovaný přístup

Ačkoli štíhlá výroba přináší zajímavé možnosti k dosažení vyššího výkonu výrobního podniku, podmínky pro její nasazení nejsou ve všech typech výrob stejné. Je zřejmé, že největší uplatnění najde v podnicích se sériovou linkovou výrobou. I proto se s ní setkáváme často ve firmách vyrábějících elektroniku nebo zaměřených na automotive produkci. Nicméně svůj význam může mít i pro podniky, které se věnují zakázkové výrobě. Obvykle v nich lze najít části výrobního procesu, které se dají řídit nástroji štíhlé výroby lépe než tradičním přístupem. Může se jednat o dodávky materiálu na montáž, organizaci kooperací nebo třeba řízení výroby v lakovně.

Informační systém Microsoft Dynamics AX umožňuje kombinovat oba způsoby řízení v rámci jednoho podniku. Část výrobního procesu lze řídit klasickými výrobními nástroji, část pomocí štíhlé výroby. Důležité je, že obě části zůstanou propojeny a je zajištěna jejich vzájemná komunikace.

Kombinovaný přístup také usnadňuje implementaci štíhlé výroby v praxi. Je možné začít v malé části podniku a po důkladném ověření výsledků postupně pokračovat dál.

Podniky zvažující nasazení nového informačního systému by měly dostupnost nástrojů štíhlé výroby zahrnout mezi důležitá kritéria svého výběru. Kvalitní podnikový systém by měl takové nástroje obsahovat, protože jejich nasazení může výrazně napomoci zvýšení výkonnosti firmy.

Společnost Dynamica, a. s. je zkušeným implementačním partnerem několika významných renomovaných zahraničních společností dodávajících své softwarové produkty na český a slovenský trh. Dodává dynamické a profesionální služby výrobním podnikům v ČR a SR. Společnost je GOLD Certified Partner společnosti Microsoft, dodavatel softwarových řešení, především informačních a ERP systémů. Je také členem mezinárodních aliancí AxPact a TECTURA Strategic Alliance Partners.

O autorovi| Tomáš Hanáček obchodní ředitel společnosti Dynamica, a. s.

CONNECT_Lean Manufacturing CONNECT_Lean Manufacturing (284,00 KB)